CERTYFIKACJA

Firma nasza w zakresie certyfikacji przeprowadza wzorcowanie lub sprawdzenie urządzeń pomiarowych potwierdzając to odpowiednim Świadectwem Wzorcowania lub Świadectwem Sprawdzenia.
 
Aby wskazania przyrządów pomiarowych można było uznać za wiarygodne, powinny one być okresowo poddawane kontroli, która może mieć formę wzorcowania, sprawdzenia lub legalizacji (wagi). Wyniki pomiarów odnoszone są do państwowych jednostek miar.

Wzorcowanie lub sprawdzenie wykonywane jest w laboratorium, gdzie wytwarzane są sztucznie warunki zbliżone do tych, w jakich przyrząd będzie używany lub w miejscu użytkowania.

Punkty pomiarowe wzorcowania powinny być wybrane zgodnie z warunkami rzeczywistej pracy przyrządu. W świadectwie podawane są warunki środowiskowe występujące w czasie wykonywania pomiarów, data badania, wyniki pomiarów a także niepewność pomiaru.

Wynik wzorcowania lub sprawdzenia przyrządu uznaje się za prawidłowy, jeżeli błędy pomiaru nie przekraczają wartości błędów dopuszczalnych podanych w specyfikacji technicznej.

Przepisy nie określają, jak często należy przyrządy poddawać wzorcowaniu lub sprawdzeniu.
W praktyce przyjmuje się częstotliwość sprawdzania w zależności od intensywności eksploatacji oraz po każdej naprawie lub wg harmonogramu ustalonego przez użytkownika.
W przypadku wag winna być wykonywana legalizacja wg przepisów GUMiar w placówkach do tego upoważnionych.